money asklepiy

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГА МБАЛ "д-р Н.ВАСИЛИЕВ" - АД гр. Кюстендил в сила от 13 юли 2015 год.

15. 07. 18
Посещения: 2222

УТВЪРЖДАВАМ: /П/    
    ИЗП.ДИРЕКТОР: Д-Р АЛ.ВЕЛИЧКОВ

    
        
    ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГА    
    МБАЛ "д-р Н.ВАСИЛИЕВ" - АД  гр. Кюстендил    
    в сила от 13 юли 2015 год.

 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА Прод.цена
  ОБЩА ЧАСТ  
  Постъпилите за лечение в болницата неосигурени пациенти със  
001 заболявания по КП, заплащат цената на КП,определена към този момент от  
  НРД  
  При липса на цена за извършена мед.процедура в ЛЗ, последната се  
002 определя в зависимост от вложения труд и направените разходи или спря  
  мо цената на близка до нея процедура  
003 ПРЕГЛЕД ОТ СПЕЦИАЛИСТ 20,00
004 Прегл. амб. пац. от ЛКК за бол 15,00
005 ПРОФИЛ. ПРЕГ. НА ГРУПИ ОТ ПАЦИ 0,00
006 ПРЕВОЗ БОЛЕН ИЗВЪН К-ДИЛ 1,00
007 ПОТР. ТАКСА ЗА ЛЕГЛОДЕН 2015 Г 5,80
008 Пот.такса при обл. на амб. бол 2,90
009 Пот.такса - пенсионна възраст 1,00
010 Изд.коп. от епик.,д.бол., ф-ра 3,00
011 Изд.ксер. от мед.док- на стр. 0,20
012 ТАКСА ЗА ПРИДРУЖИТЕЛ 2015 Г 2,00
013 ВИП СТАЯ -2 ЛЕГЛА БЕЗ САН.ВЪЗ 10,00
014 ВИП СТАЯ - 2 ЛЕГЛА СЪС САН.ВЪЗ 20,00
015 Стая -повече лег. със сан. въз 10,00
016 ТЕРАПЕВТ.ЛЕГЛОД.-НАД 12Ч 32,00
017 ХИРУРГ.ЛЕГЛОД.-НАД 12Ч 40,00
018 ПРЕВОЗ БОЛЕН В К-ДИЛ 10,00
019 НОСЕНЕ БОЛЕН НА ЕТАЖ 8-13Ч 10,00
020 ИЗД.МЕД.СВИД.-БР.ПРЕГЛЕДИ 0,00
021 Експер.от телк по иск.на застр 70,00
  ИЗБОР НА ЛЕКАР/ЕКИП, ПРИ СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ДВЕТЕ СТРАНИ  
  ЦЕНАТА НА УСЛУГАТА СЕ КАЛКУЛИРА ОТДЕЛНО  
022 До 50 % - от цената на КП до 500 лв. не повече от 250/300 лв.;  
               - при КП от 501 до 1000 лв. не повече от 300/450 лв.;  
               - при КП от 1001 до 2000 лв. не повече от 400/700 лв;  
               - при КП над 2000 лв. не повече от 700/950 лв;  
023 ИЗБОР НА ЛЕКАР 290,00
024 ИНЦИЗИЯ ИЛИ ШЕФ НА МЕКИ ТЪКАНИ 35,00
025 АДМ.-ФИН.ОБСЛ.НА ДОГ.ЗА НЕМЕД. 10,00
  Манипулации, извършвани в повече от едно отделение  
  /изразходваните консумативи не са вкл. в цената/  
026 ВЕНОЗНА ИНЖ.ИЛИ ВЗЕМ.КРЪВ 3,00
027 МУСКУЛНА ИЛИ ПОДКОЖНА ИНЖ. 2,00
028 ВЕНОЗНА МАН.НА ДЕТЕ ДО 7 Г. 4,00
029 ИЗВ.НА ИМУНИЗАЦИИ 4,00
030 ВЗЕМАНЕ НА АРТЕРЯЛНА КРЪВ 5,00
031 ВЕНОЗНА ИНФУЗ.С МОНИТ.НА ПАЦИЕ 22,00
032 ПРЕВРЪЗКА НА РАНА 10,00
033 ШЕВ НА РАНА И ПРЕВРЪЗКА 35,00
034 Инцизия или некректом.на рана 30,00
035 ПОСТАВЯНЕ НА МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ 10,00
036 СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ 10,00
037 Об.на опер. рана и свал. конци 20,00
038 Извър.на кожно-мусколна биопси 20,00
039 Поставяна на урет.катетър 20,00
040 ЛУМБАЛНА ПУНКЦИЯ 15,00
041 ПЕРИТОНЕАЛНА ПУНКЦИЯ 35,00
042 ПЛЕВРАЛНА ПУНКЦИЯ 35,00
043 АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ 20,00
044 ИНХАЛАЦИИ 5,00
045 ПРОБА МАНТУ 5,00
046 Вземане на мат.за мик.изсслева 5,00
047 ИЗМЕРВАНА НА АРТЕРЯ.НАЛЯГАНЕ 2,00
048 КЛИЗМА /вкл. консумативата / 15,00
  ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ - КАРДИОЛОГИЯ  
049 ЕКГ - ХОЛТЕР - 24 Ч. 24,00
050 АН-ХОЛТЕР МОНИТУРИРАНЕ 24,00
051 РЕП-ВЕЛОЕРГОМЕТРИЯ 24,00
052 ЕКГ 5,00
053 ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 31,00
054 ДОПЛЕР НА АРТЕРИИ И ВЕНИ 20,00
  СЕКТОР ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ  
055 ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ 36,00
056 РЕКТОРОМАНОСКОПИЯ 20,00
057 ФИБРОКОЛОНОСКОПИЯ 59,00
058 Eнд.отс.на чуждо тяло от ректу 50,00
060 Клипси за хемостаза 24,52
  ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  
076 ИНД.ПОСТ НА АКУШЕРКА - 12 ЧАСА 130,00
077 ПОСТАВЯНЕ НА СПИРАЛА 20,00
078 НЕУСЛ.ОТСТР.НА СПИРАЛА 20,00
079 ПРЕК.НА БРЕМ.,ВКЛ.АНЕСТЕЗИЯ 120,00
080 Абразио вкл.анест. конс.,мед. 165,00
081 КАРДИОТОКОГРАФИЯ 20,00
082 КОЛПОСКОПИЯ 20,00
083 ДИАТЕРМ.НА ЕРОЗИО НА МАТ.Ш. 30,00
084 ХИДРОТ.,ПЕРСУФЛ.НА МАТ.ТР. 50,00
085 ПУНКЦИЯ НА ДВУГЛАСОВО ПРОСТР. 50,00
  ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ  
086 Опред.на рефрак.при астигматиз 15,00
087 Опред. рефрак. при лип.астигма 10,00
088 БИОМИКРОСКОПИЯ 10,00
089 ОХТАЛМОМЕТРИЯ 8,00
09 ПОТР. ТАКСА ЗА ПЕНС.ВЪЗРАСТ 1,00
090 ОФТАЛМОСКОПИЯ 10,00
091 ТОНОМЕТРИЯ 10,00
092 Измерване ъгъл на кривогледств 5,00
093 Поставяне лечебна конт. леща 10,00
094 Изследване цветно зрение 5,00
095 Измер.акомодационна ширина 10,00
096 НАТРИЕВ ХИАЛУРОНАТ2% ОП.VISIOL 50,00
  МИКРОБИОЛОГИЯ  
113 ПОСЯВКА ЛЬОВЕНЩАЙН-ЙЕНСЕН БК 12,00
114 МИКР.ИЗСЛ.НА ПР.ПО ЦИЛ-НЕЛСЕН 8,00
115 АНТИБИОГРАМА 8,00
116 АНАЕРОБНА ХЕМОКУЛТУРА 29,70
117 Микроб.изс.гърл.и назофар.секр 8,00
118 Микрби.изс.на реневи материал 10,00
119 Микроби.изс.на храчка 10,00
120 Микр.изс. урина за уроку.за ед 8,00
121 Микр.изсл.от ген. с-ма за Трих 10,00
122 Микр.изс.мат. от ген.с-ма 20,00
123 Микр.изс.на фек.м.или ан.секре 8,00
124 Микр.изс.ф.м. или ан.секр енте 10,00
125 Изследване на AST 9,70
126 ИЗСЛЕДВАНЕ AST 9,70
127 Изследване WASSERMAN 9,70
128 ИЗСЛЕДВАНЕ HIV - ELISA МЕТОД 12,00
129 КАЧ. ДОК. НА ХЕП.А-IgM по ELIS 12,00
130 Кач.док.хеп.В -вир.ан по ELISA 12,00
131 Кач. док.на Хеп. С и в.а.по EL 12,00
132 МИКРО.ОРГ. ГЪБИ - АПАРАТ 16,50
133 АНТИБИОГРАМА - АПАРАТ 16,50
134 МИКРОБИОЛ.ИЗСЛ.НА ЛИКВОР 29,70
329 Хламидия трахоматис - Ur-G 16,00
  ПАТОАНАТОМИЯ  
135 СЪХР. ТРУП В ХЛ.КАМЕРА НА ЧАС 1,00
136 ОБЛИЧАНЕ НА ПОЧИНАЛ 35,00
137 ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 10,00
138 ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 16,00
139 АУТОПСИЯ НА ДЕТЕ-ВКЛ.ХИС.ИЗСЛЕ 200,00
140 Аутопсия на възрс. вкл.хис.изс 500,00
141 КОНСУЛТ.НА ГОТ.ХИСТ.ПРЕПАРАТ 10,00
142 ГЕФРИР 25,00
143 ИЗГ.НА 1 ПАР.БЛ.ЗА БИОПС.ИЗСЛ. 18,00
144 ИЗГ.НА ХИСТ.ПР.ОТ ГОТ.ПАР.БЛ. 7,00
     
  П Ф О /ГРЪДНО/  
146 ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ 36,00
147 ФИД 6,00
  ОТДЕЛЕНИЕ УШИ, НОС, ГЪРЛО  
148 СТАБИЛОГРАФСКИ ТЕСТ 22,00
149 ВЕСТИБУЛАРНИ ТЕСТОВЕ 22,00
150 Отст. чужди тела от уши,нос,гъ 15,00
151 ПРЕДНА ТАМПОНАДА НА   НОС 15,00
152 ЗАДНА ТАМПОНАДА НА НОС 24,00
153 Пункция и пром.на макс.синус 17,00
154 Отстр.попипи на носна кухина 30,00
155 Сондиране на канал на слюн.или 16,00
156 ПРОМИВКА НА УХО 15,00
157 ПАРАЦЕНТЕЗА 15,00
158 АУДИОМЕТРИЯ 17,00
159 Продухване на евстахиеви тръби 10,00
160 Манип.по пов.травм.рупт.на тъп 22,00
  АЛЕРГОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
161 Кожно тестуване-цена за алерге 10,00
162 Тесту.за пон.към анес.за проба 10,00
163 Алергична имунотер.-на суб.инф 5,00
  ОТДЕЛЕНИЕ НЕРВНИ БОЛЕСТИ  
164 ВЕГЕТОЛОГИЧНИ ПРОБИ 30,00
165 ДОПЛЕРОВА СОНОГР.НА МОЗ.СЪДОВЕ 36,00
166 ЕМГ 36,00
167 ЕЕГ 36,00
     
  ПСИХИАТРИЯ  
168 ИЗД.МЕД.ПРИТ.НА ОРЪЖИЕ РАБ. 15,00
169 ПРИГОДНОСТ 45,00
170 ИЗД.УД.Л.НЕ СЕ ВОДИ НА ДИСП. 3,00
  ОТДЕЛЕНИЕ КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ  
171 Туширане добр.новообраз. кожа 8,00
  ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ  
172 Изп.кръв за виру.изс.в НЦЗПБ 5,00
  ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧНИ БОЛЕСТИ  
173 ЕКСТРАКЦИЯ НА НОКЪТ 30,00
174 ОТСТР. ПОВ. РАЗПОЛ. ЧУЖДО ТЯЛО 30,00
175 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЪЛБ.РАЗП.ТЯЛО 40,00
176 ОТСТР. НА КОЖН.ТУМО. ФОРМАЦИЯ 50,00
178 ЦИСТОСКОПИЯ 35,00
180 Смяна на катетър-на фистула 20,00
310 КОНСУМАТИВ - ПЛАТНО 1/3 40,00
311 КОНСУМАТИВИ-ЛАПАРОС .ОПЕРАЦИЯ 400,00
312 ЛИТОТРИПСИЯ 400,00
335 ВАДЕНЕ НА КЪРЛЕЖ 10,00
324 Бримка за трансур. мон. резекц 113,40
  О А И Л  
198 ВЕНОЗНА АНЕСТЕЗИЯ ДО 15 МИН 40,00
199 ВЕНОЗНА АНЕСТЕЗИЯ НАД 15 МИН 60,00
405 Изб. на ек. за анест./ФГС/ 40,00
406 Изб.на ек.за анест./ФКС/ 60,00
407 Изб. на ек.за анест./ФГС и ФКС/ 80,00
  О Т Х  
204 ОПР.КРЪВНА ГРУПА 10,00
205 определяна на кръвни подгрупи 7,00
206 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АВТОАНТИТЕЛА 20,00
207 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АЛОАНТИТЕЛА 30,00
208 ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪВМЕСТИМОСТ 30,00
209 ОБСЛУЖВ. - ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД 0,00
313 ЕРИТРОЦИТЕН КОНЦЕНТРАТ-безвъзм 90,00
315 ПРЯСНО ЗАМРАЗЕНА ПЛАЗМА 90,00
334 ОПРЕД. НА Rh ФЕНОТИП И KELL 30,00
314 ОБЕЗЛЕВКОЦИТЕН ЕР. КОНЦЕТНРАТ 190,00
330 ОПРЕД. СПЕЦ. И ТИТЪР НА ЕРИТРО 24,00
331 ОПРЕД. ТИТЪРА НА ИМУНИТЕ---А,В 17,00
332 ОПРЕДЕЛ. НА ИМУНОГЛОБУЛ. ХАРАК 17,00
333 ОПРЕД.НА СЛАБ D АНТИГЕН ПО COM 32,00
  КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ  
210 Вземане биол.матер.за изс. 2,00
211 КРЪВНА КАРТИНА 2,50
212 ДИФЕР.БРОЕНЕ НА ЛЕВКОЦИТИ 2,50
213 МОРФОЛОГИЯ НА ЕРИТРОЦИТИ 2,50
214 РЕТИКУЛОЦИТИ 2,50
215 СУЕ 1,50
216 ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ 1,50
217 ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ/INR 3,00
218 АКТ.ПАРЦ.ТРОМБОПЛ.ВР. 3,00
219 ФИБРИНОГЕН 3,00
220 ХИМ.ИЗСЛ.НА УР.С ТЕЧНИ РЕАКТ. 0,70
221 КОЛИЧ.ИЗСЛ.УРИНА-ЗА ВС.ПРОБА 2,00
222 СЕДИМЕНТ-ОРИЕНТ.ИЗСЛ. 2,00
223 МИКРОАЛБУМИН 10,00
224 КЛИРЪНСОВИ ПРОБИ 10,00
225 ОКУЛТНИ КВЪИЗЛИВИ 5,00
226 ГЛЮКОЗА 1,70
227 КРЪВНОЗАХАРЕН ПРОФИЛ 5,00
228 КРЕАТИНИН 1,70
229 УРЕЯ 1,70
230 БИЛИРУБИН - ОБЩ 1,70
231 БИЛИРУБИН - ДИРЕКТЕН 1,70
232 ОБЩ БЕЛТЪК 1,70
233 АЛБУМИН 1,70
234 ХОЛЕСТЕРОЛ 1,70
235 HDL-ХОЛЕСТЕРОЛ 1,70
236 LDL-ХОЛЕСТЕРОЛ 1,70
237 ТРИГЛИЦЕРИДИ 1,70
238 ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН 10,00
239 ПИКОЧНА КИСЕЛИНА 1,70
240 С-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН 6,00
241 АСАТ 1,70
242 АЛАТ 1,70
243 КРЕАТИНКИНАЗА (КК) 1,70
244 КРЕТИНКИНАЗА (КК-МВ) 1,70
245 ГГТ 1,70
246 АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА (АФ) 1,70
247 АЛФА АМИЛАЗА 1,70
248 ХОЛИНЕСТЕРАЗА 1,70
249 КАЛЦИЙ 1,70
250 ХЛОР 1,70
251 ЖЕЛЯЗО 1,70
252 ЖСК 1,70
253 НАТРИЙ И КАЛИЙ КОМПЛЕКСНО 3,00
254 КРЪВНОГАЗОВ АНАЛИЗ 10,00
255 ПРОТЕИНОГРАМА 10,00
256 ТРОПОНИНОВ ТЕСТ 10,00
145 ФОСФАТИ 1,70
  ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА  
257 ФЛУОРОГРАМА 11,00
258 РЕНТГ.НА ЧЕЛ.В СПЕЦ.ПРОТ. 11,00
259 РЕНТГЕН НА ЛИЦЕВИ КОСТИ 11,00
260 РЕНТГ.НА ОКОЛОНОС.СИНУСИ 11,00
261 СПЕЦ.ЦЕНТРАЖИ НА ЧЕРЕП 11,00
262 РЕНТГЕН НА СТЕРНУМ 11,00
263 РЕНТГЕН НА РЕБРА 11,00
264 РЕНТГЕН НА БЯЛ ДРОБ 11,00
265 РЕНТГЕН НА КРАЙНИЦИ 11,00
266 РЕНТГЕН НА ДЛАН И ПРЪСТИ 11,00
267 РЕНТГЕН НА СТЕРНОКЛАВ.СТАВА 11,00
268 РЕНТГ.НА САКРОИЛИАЧНА СТАВА 11,00
269 РЕНТГЕН НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА 11,00
270 РЕНТГЕН НА БЕДРЕНА КОСТ 11,00
271 РЕНТГЕН НА КОЛЯННА СТАВА 11,00
272 РЕНТГЕН НА ПОДБЕДРИЦА 11,00
273 РЕНТГЕН НА ГЛЕЗЕННА СТАВА 11,00
274 РЕНТГЕН НА СТЪПАЛО И ПРЪСТИ 11,00
275 РЕНТГЕН НА КЛАВИКУЛА 11,00
276 РЕНТГЕН АКРОМИОКЛАВ.СТАВА 11,00
277 РЕНТГЕН НА СКАПУЛА 11,00
278 РЕНТГЕН НА РАМЕННА СТАВА 11,00
279 РЕНТГЕН НА ХУМЕРУС 11,00
280 РЕНТГЕН НА ЛАКЪТНА СТАВА 11,00
281 РЕНТГЕН НА АНТЕБРАХИУМ 11,00
282 РЕНТГЕН НА ГРИВНЕНА СТАВА 11,00
283 РЕНТГЕН НА ЧЕРЕП 16,00
284 РЕНТГ.НА ГРЪБНАЧНИ ПРЕШЛЕНИ 16,00
285 РЕНТГЕН НА ГР.КОШ И БЯЛ ДРОБ 16,00
286 ОБЗ.РЕНТГ.НА СЪРЦЕ И МЕДИАСТ. 16,00
287 ОБЗ.РЕНТГЕН НА КОРЕМ 16,00
288 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТАЗ 16,00
289 ТОМОГРАФИЯ НА ГР.КОШ И Б.ДРОБ 35,00
290 РЕН.из.хран., стом. без ц. кон 35,00
291 Рен. из. на т.черва -без ц.кон 35,00
292 ИРИГОГРАФИЯ БЕЗ ЦЕН.НА КОНТР 35,00
293 ВЕН.УРОГ.И РЕТР.ПИЕЛ.-БЕЗ Ц.К. 35,00
294 ХИСТЕР.БЕЗ ЦЕН.НА КОНТРАСТА 35,00
295 ИНТР.ХОЛАНГ.-БЕЗ ЦЕН.КОНТР. 35,00
296 КАТ НА ГЛАВА     НАТИВЕН 83,00
297 КАТ НА ГЛАВА С ПРИЛ.НА КОНТРАС 142,00
298 КАТ НА КРАЙНИЦИ 83,00
299 КАТ НА КОРЕМ С КОНТР. ПЕЗ УСТА 107,00
300 КАТ на корем -с контр.венозно 177,00
301 КАТ на гръден кош -нативен 107,00
302 КАТна гр.кош с контр.венозно 177,00
303 МАМОГРАФИЯ НА 2 БР. МЛ.ЖЛЕЗИ 42,00
304 ЕХОГРАФИЯ НА МЛ.ЖЛЕЗИ 20,00
305 ДУКТОГРАФИЯ НА МЛ.ЖЛЕЗА 20,00
306 Изд.дуб.на рен.изсл.на СД-конс 5,00
316 РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - СПО 5,00
307 Изд. дуб-рен.изс.на филм 18/24 5,00
308 Изд. дуб.на р.изс.на филм35/43 6,00
309 Спринцовка с контраст - КАТ 76,80
  ДРУГИ  
318 ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛАДВАНИЯ- СПО 3,00
319 ВЗЕМАНЕ НА МАТ. ЗА БИОПС. ИЗСЛ 20,00
320 ВЕНОЗНИ ИНФУЗИИ НА ВАЗОАКТ.МЕД 17,00
323 Стентове тип "J J" 72,00
325 Еднокр. сет за супрап. дренаж 48,00
326 Игла за еднокр. за биопсия про 92,00
327 УРЕТЕРАЛЕН КАТЕТЪР 22,00
337 АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ 20,00
338 ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ 17,00
339 ЕХОГРАФИЯ НА СТАВИ 17,00
340 TSH 13,00
341 FT 4 13,00
342 TSH+FT 4 24,00
343 ХЕМОДИАЛИЗА 150,00
344 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА НОСА 35,00
345 ФЛУОРЕСЦИНОВА АГИОГРАФИЯ 35,00
346 ЛАЗЕРТЕРАПИЯ ПРИ ОЧНИ ЗАБОЛ. 38,00
402 СТАБИЛОГРАФСКИ ТЕСТ 15,00
403 ВЕСТИБУЛАРНИ ТЕСТОВЕ 20,00
404 ВЕГЕТОЛОГИЧНИ ПРОБИ 20,00