За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu
in ОБЯВИ

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следният употребяван актив:

Лек автомобил Тойота Корола Версо, регистрационен № КН 9391 ВС с дизелов двигател, работен обем 1995 см³, мощност 85 KW (115 кс), първоначална регистрация 27.12.2004 г., в лошо техническо състояние, с деформации и корозия по капак и калник, захабени рефлектори на фаровете, на първоначална тръжна цена 1 500,00 лв;

Автомобилът може да бъдат оглеждан всеки работен ден от 08,00 ч. до 16,00 ч. Срок за представяне на офертите – до 15,30 ч. на 17.08.2022 г. включително в кабинета на изпълнителния директор.

Дата на провеждане на търга – 08,30 ч. на 18.08.2022 г. Дата на повторно провеждане на търга – 08,30 ч. на 01.09.2022 г. Депозитът за участие в търга е 50,00 лв., вносими по сметка BG95SOMB91301048570102 в „Общинска банка”АД или в брой на касата на дружеството.

Търгът ще се проведе съгласно вътрешните правила на болницата, като при предложени две еднакви най-високи цени, търгът ще продължи при явно наддаване със стъпка 50,00 лв. За участие в търга следва да се подаде оферта в запечатен непрозрачен плик, в писмен вид, изходяща от участника и съдържаща данни за самоличност, ЕГН, ЕИК, ценово предложение, както и приложен документ за внесен депозит за участие. В офертата участникът следва да опише актива за който участва.

in ОБЯВИ

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД, гр.Кюстендил, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

  1. Незастроено дворно място вдясно от входа на болницата с площ от 70 кв.м., в т.ч. покрита площ от 13 кв.м. и открита такава от 57 кв.м., при първоначална тръжна цена от 260,00 лева месечно;

Обектът може да бъде оглеждан всеки ден от 08,30 ч. – 15,00 ч.

Срок за представяне на офертите – до 16,00 ч. на 29.04.2022 г. включително в кабинета на изпълнителния директор.

Дата на провеждане на търга – 08,30 ч. на 03.05.2022 г.

Депозит за участие в търга – 260,00 лв. вносими по банковата сметка BG95SOMB91301048570102 на дружеството в „Общинска банка”АД или в брой на касата на дружеството. Депозитът за участие се връща на участника, който не е определен за спечелил търга в петдневен срок от сключване на договор за наем и се удържа от участника, спечелил търга, но отказал да подпише договор в срок до 10 дни.

Търгът ще се проведе съгласно вътрешните правила на болницата, като при предложени две еднакви най-високи цени, търгът ще продължи при явно наддаване със стъпка, равна на 20,00 лв.

За участие в търга следва да се подаде оферта в писмен вид, изходяща от участника и съдържаща данни за самоличност, ЕГН, ЕИК, както и приложен към същата документ за внесен депозит за участие. В офертата участникът следва да опише обекта за който участва в търга. В една оферта може да се заяви участие за един, за два, или всички обекти.

Нямат право да участват в търга лица, които имат непогасени задължения към МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД, гр.Кюстендил, както и лица, свързани с тях по смисъла на пар.1, т.3 от ДР на ДОПК.