money asklepiy

18. 11. 08
Посещения: 736

Поради изключително големия интерес към прегледите за деца от специалисти от болница „Пирогов“, обявени за 10.11.2018 г. и лавинообразното записване на деца, след пускане на съобщението, Ви уведомявам, че поради големия брой записали се деца по някои специалности не е възможно по отделни специалности да бъдат прегледани всички деца на 10.11.2018 г. Прегледите ще се извършват в приемно-консултатативните кабинети в сградата на болницата.

За да удовлетворим желанието на всички уговаряме допълнителен ден за прегледи като датата ще съобщим по-късно, като по този начин ще бъдат прегледани всички желаещи.

С оглед огромния брой записали се прилагаме списъци с часа на преглед на записаните деца, които ще бъдат прегледани на 10.11.2018 г. Подредбата по списъците на децата е по ред на вписването.

18. 05. 11
Посещения: 1729

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр. Кюстендил, пл.”17-ти януари”№1, на основание решение на Министерски съвет №50/30.01.2015г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 41112.504.1327 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, п. к. 2500, улица „Калосия” № 13, целият имот с площ : 7 355 кв. м. /седем хиляди триста петдесет и пет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за здравеопазване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1779 /хиляда седемстотин седемдесет и девет/, квартал : 212 /двеста и дванадесет/, ведно с изградените в имота сгради, а именно: 2.1. Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.1 със застроена площ от 492 кв. м. брой етажи 1, с предназначение: здравно заведение; 2.2. Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.2 със застроена площ от 393 кв. м., брой етажи 1, с предназначение: здравно заведение; 2.3. Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.3 със застроена площ от 293 кв. м., брой етажи 1, с предназначение: здравно заведение; 2.4. Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.4 със застроена площ от 172 кв. м., брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда; 2.5. Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.5 със застроена площ от 3 кв. м., брой етажи 1 /един/, с предназначение: селскостопанска сграда и 2.6. Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.6, със застроена площ от 9 кв. м., брой етажи 1, с предназначение: сгарада за битови услуги, при начална тръжна цена: 368 380 лв., върху която не се дължи ДДС. Разноските по прехвърляне на собствеността са изцяло за сметка на купувача.

Тръжните предложения ще бъдат отворени в открито заседание на комисията на 07.06.2018 г. от 8,30 ч. в заседателната зала към кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД в гр.Кюстендил, пл.”17-ти януари”№1. Тръжната документация може да бъде закупена срещу цена от 50 лв. платими по банкова сметка или в касата на дружеството. Депозит за участие в търга: 10% от началната тръжна цена, възлизащи на 36 838 лв. Имотът може да бъде оглеждан всеки ден.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16,00 ч. на 06.06.2018 г.;

Ден, място и час на повторното провеждане на търга: В случай, че търга бъде обявен за непроведен, същият ще се проведе повторно на 26.06.2018 г. от 8,30 ч. при краен срок за подаване на заявленията: до 16,00 ч. на 25.06.2018 г.;