money asklepiy

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПЛАНИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В МБАЛ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ”АД, гр.Кюстендил

                              

изтегли от тук : 

                            Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача