money asklepiy

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем

18. 04. 23
Посещения: 502

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

  1. Незастроено дворно място в дясно от главния вход на болницата с площ от 70 кв.м. за поставяне на преместваем павилион с покрита площ от 13 кв.м. и открита площ 57 кв.м., при първоначална тръжна цена от 260,00 лева месечно;

Обектът може да бъде оглеждан всеки ден от 08,30 ч. – 15,00 ч.

Срок за представяне на офертите – до 08,15 ч. на 14.05.2018 г. включително в кабинета на изпълнителния директор.

Дата на провеждане на търга – 08,30 ч. на 14.05.2018 г.

Депозит за участие в търга – 220,00 лв., внесени по банковата сметка BG95SOMB91301048570102 на дружеството в „Общинска банка”АД или в брой на касата на дружеството. Депозитът за участие се връща на участника, който не е определен за спечелил търга в петдневен срок от сключване на договор за наем.

Търгът ще се проведе съгласно вътрешните правила на болницата, като при предложени две еднакви най-високи цени, търгът ще продължи при явно наддаване със стъпка, равна на 20,00 лв.

За участие в търга следва да се подаде оферта в писмен вид, изходяща от участника и съдържаща данни за самоличност, ЕГН, ЕИК, както и приложен към същата документ за внесен депозит за участие. В офертата участникът следва да опише обекта за който участва в търга. В една оферта може да се заяви участие за един, за два, или всички обекти.