money asklepiy

МБАЛ" Д-р Никола Василиев" АД, гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за "Денонощна въоръжена охрана и осигуряване на пропускателен режим за нуждите на МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил