money asklepiy

Покана за представяне на оферта за заверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД и дъщерното дружество МЦ „Д-р Н. Василиев” ЕООД