money asklepiy

МБАЛ" Д-р Никола Василиев" АД, гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за "Санитарни консумативи и перилни и почистващи препарати за нуждите на МБАЛ"