За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu
in За работещите в МБАЛ

МБАЛ "Д-р Н.Василиев" АД – гр. Кюстендил на основание чл. 68 /7/ от ЗЛЗ и чл. 91 от Кодекса на труда обявява конкурс за длъжността "лекар, началник отделение" с място на работа гр. Кюстендил в следните отделения: 1. Отделение по Вътрешни болести – 68 легла; 2. Отделение по Хирургични болести – 35 легла; 3. Отделение по АГ – 27 легла; 4. Отделение по неврологични болести – 27 легла; 5. Отделение по детски болести – 35 легла; 6. ОАИЛ – 10 легла; 7. Отделение по ортопедия и травматология – 10 легла; 8. Отделение по психиатрични болести – 20 легла; 9. Отделение по Кожно - венерологични болести – 6 легла; 10. Отделение по Пулмо-фтизиатрични болести – 34 легла; 11. Отделение по Неонатология – 8 легла; 12. Отделение по Очни болести – 5 легла; 13. Отделение по УНГ болести – 5 легла; 14. Отделение по Инфекциозни болести – 10 легла; 15. Отделение по трансфузионна хематология; 16. Отделение по хемодиализа; 17. Спешно отделение 18. Отделение за образна диагностика; 19. Отделение за физикална терапия и рехабилитация ; 20. Отделение Съдебна медицина; 21. Отделение Клинична патология; 21. Клинична лаборатория; 23. Микробиологична лаборатория, и главна медицинска сестра на МБАЛ „Д-р Н.Василиев" АД – гр. Кюстендил.

Изисквания за заемане на длъжността лекар началник отделение: кандидатите следва да са членове на БЛС, завършили висше медицинско образование с призната специалност по профила на съответното отделение с трудов стаж съгласно Медицинските стандарти по съответните специалности, както и да имат минимум 5 /пет/ години стаж по специалността и съобразно останалите изисквания в медицинските стандарти.

Характер на работата: „ лекаря, началника на отделение" планира, организира, контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност в отделението, което ръководи; отговаря за икономическата ефективност и информационната дейност на отделението; предлага и дава съгласие за назначаването и освобождаването на кадрите в повереното му звено и др.; отчита своята дейност пред изпълнителния директор.

Конкурсът ще се проведе в две фази: 1. Проект /изложение на тема: Развитие и управление на отделението. Медицинска и икономическа ефективност на отделението, контрол върху разходите и качеството на дейността през следващите три години, съобразено с дейността на болницата, медицинските стандарти по съответните специалности и действащото в страната законодателство.

2. Събеседване по писменото изложение и нормативните уредби.

Критерии за оценка и класиране на кандидатите. Оценка на писмения проект: 1. Степен на реална приложимост на разработения проект; 2. Съответствие на проекта с нормативната уредба; 3. Съответствие с мед. стандарти; 4. Съответствие на проекта с обективните икономически условия в здравеопазването с оглед мястото на лечебното заведение в системата на общинското здравеопазване. Оценка на събеседването: 1. Обосновано представяне на целите и задачите на отделението; 2. Степен на познаване на нормативната уредба в здравеопазването. Класиране на кандидатите: Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка на писмения проект и от проведеното събеседване не по-ниска от мн.добър 4.50.

Необходими документи: Заявление за участие в конкурса – свободен текст; диплом за завършено висше медицинско образование; документ за придобита специалност; удостоверение за трудов стаж по специалността; удостоверение от РК на БЛС; писмена разработка в запечатан плик. Срок за подаване на документите 30.09.2011 г. в кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Н.Василиев" АД, гр.Кюстендил, пл. „17-ти януари" № 1. След обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от звено „ТРЗ и кадри" длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред и числеността на персонала, необходими за разработката на проекта.

Изисквания за заемане на длъжността „главна медицинска сестра": кандидатите следва да се членове на БАПЗГ, завършили висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър" по специалността „Управление на здравните грижи" и минимум 5 /пет/ години трудов стаж като старша медицинска сестра.

Характер на работа за длъжността „главна медицинска сестра" – организира, координира и отговаря за качеството на здравните грижи; за хигиенното състояние на лечебното заведение; за дезинфекция, дезинсекция и дератизация, планира и организира следдипломното обучение на професионалистите по здравни грижи в лечебното заведение; отчита своята дейност пред изпълнителния директор.

Конкурсът ще се проведе в две фази: 1. Писмено изложение по следната тема: „Качеството на здравните грижи в лечебното заведение и начина за подобряването им за период от 3 години".

2. Събеседване по писменото изложение.

Класиране на кандидатите: Класиране на кандидатите: Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка на писменото изложение и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4.50.

Необходими документи: 1. Заявление за участие в конкурса – свободен текст; 2. Диплом за образователно-квалификационна степен „Бакалавър по здравни грижи"; 3. Диплом за висше медицинско образование с образователно квалификационна степен "бакалавър" или „магистър" по специалността „Управление на здравните грижи"; 4. Удостоверение за трудов стаж; 5. Удостоверение за членство от БАПЗГ; 6. Писмена разработка в запечатан плик. Срок за подаване на документите 30.09.2011 г. в кабинета на Изп. директор на МБАЛ „Д-р Н. Василиев" АД – гр. Кюстендил, пл. „17-и януари" № 1. След обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от звено „ТРЗ и кадри" длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред и числеността на персонала, необходими за разработката на проекта.

П Р А В И Л Н И К

за провеждане на конкурс за началник отделения, главна медицинска сестра, старша медицинска сестра /акушерка, рехабилитатор, лаборант/

1.На основание Закона за лечебните заведения чл.7 и след решение на Съвета на директорите /СД/, Изпълнителния директор организира провеждането на конкурса по Кодекса на труда /КТ/

2.Конкурсът се обявява в местен ежедневник.

3.След изтичане срока за подаване на документите съобразен с КТ, Изпълнителния директор назначава комисия за допускане на кандидатите, като в нея вземат участие: адвоката на болницата, зам.директора по лечебната дейност и ТРЗ.

4.Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото на провеждане на конкурса.

5.Изпълнителният директор назначава комисия за провеждане на конкурса в която участват:

- представител на МЗ или представител на съсловните организации;

- член на Съвета на директорите

- специалист по социална медицина и здравен мениджмънт.

6.Комисията се запознава с проекта /изложението/ и прави събеседване с кандидата.

7.Оценката е средно аритметичен сбор от оценките на членовете на комисията.

8.Успешно издържал конкурса се счита този, който има оценка 4.50 или по-висока. Кандидат получил оценка под 4.50 се смята за неиздържал конкурса.

9.За проведения конкурс се съставя протокол.

10. Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в три дневен срок от провеждането му.

11. За длъжността, за която няма кандидат или кандидата не участва във двете фази се провежда нов конкурс за съответната длъжност.

12. При еднаква оценка на двама или повече кандидати, кандидатстващи за една и съща длъжност се провежда ново събеседване при спазване изискванията на т.10.