За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, обявява търг с тайно наддаване

in Информация за партньори

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 100 кв.м.покрита площ, като част от съществуваща сглобяема стоманобетонова сграда-недовършена и находяща се в южната част на дворното място на болницата, в кв.330 по плана на гр.Кюстендил, както и месечният наем на 100 кв.м. прилежаща открита площ от дворното място, при първоначална тръжна цена от 170 /сто и седемдесет/ лева/месец. Имотът може да бъде оглеждан всеки ден от 09,00 ч. – 15,30 ч.

Срок за представяне на офертите – до 14,00 ч. на 04.06.2012 г. включително в кабинета на изпълнителния директор.

Дата на провеждане на търга – 14,00 ч. на 05.06.2012 г.

Депозит за участие в търга – 17,00 лв., вносими в брой на касата на дружеството. Депозитът за участие се връща на участника, който не е определен за спечелил търга в петдневен срок от сключване на договор за наем.

Търгът ще се проведе съгласно вътрешните правила на болницата, като при предложени две еднакви най-високи цени, търгът ще продължи при явно наддаване със стъпка, равна на 20,00 лв.

За участие в търга следва да се подаде оферта в писмен вид, изходяща от участника и съдържаща данни за самоличност, ЕГН, ЕИК, както и приложен към същата документ за внесен депозит за участие.