За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu

Обява продажба КАТ

in ОБЯВИ

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, обявява търг с тайно наддаване за продажба на КАТ СИМЕНС Somatom Spirit с начална тръжна цена 22 200 лв.

Дата, място и час на провеждане на търга - 08,00 ч. на 08.02.2021г.

Размер на депозита за участие 3 000 /три хиляди/ лева, вносими по сметка BG95SOMB91301048570102 в „Общинска банка” АД или в брой на касата на дружеството.

Активът може да бъде оглеждан всеки работен ден от 08,00 ч. до 16,00 ч.

Срок за представяне на заявленията за участие – до 16,00 ч. на 05.02.2020 г. включително в кабинета на изпълнителния директор.

Дата на повторно провеждане на търга – 08,00 ч. на 18.02.2020 г.

Търгът се провежда чрез предварително подаване на писмено заявление от всеки участник в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се отбелязват името на участника и наименованието на обекта на търга. Освен документите за участие в търга в плика трябва да се съдържа и ценовото предложение, поставено в малък запечатан и непрозрачен плик.

При предложена еднаква най-висока цена от повече участници търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпката на наддаване от 5% от началната тръжна цена.