За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu

МБАЛ ”Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ”АД, ГР.КЮСТЕНДИЛ, ОБЯВЯВА конкурс за лекари специализанти

in ОБЯВИ

О Б Я В А

МБАЛ “Д-р Н. Василиев” АД – гр. Кюстендил на основание чл. 17 и чл. 44 /1/ от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява конкурс за длъжността “Лекар - специализант” с база на обучение гр. Кюстендил в следните специалности:

1. Свободни длъжности:

1. Акушерство и гинекология – 1 място;

2. Анестезиология и интензивно лечение – 1 място;

3. Нервни болести– 1 място;

4. Нефрология– 1 място;

5. Ортопедия и травматология– 1 място;

6. Педиатрия – 2 места;

7. Пневмология и фтизиатрия– 1 място;

8. Трансфузионна хематология– 1 място;

9. Урология– 1 място;

10. Хирургия – 1 място

2.Изисквания за заемане на длъжността „лекар-специализант“:
2.1. Образователно-квалификационна степен: висше- магистър по медицина;
2.2. Членство в Български лекарски съюз;
2.3. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията;

3.Необходими документи за кандидатстване:
3.1. Заявление за участие в конкурса- свободен текст;
3.2. Копие на дипломата за завършено висше образование- квалификационна степен „Магистър по медицина” и приложението към нея, заверена с текст „Вярно с оригинала”, три имена и подпис на кандидата;
3.3.Копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС.
3.4. Автобиография.
4. Ред за провеждане на конкурса:
4.1. Първи етап- проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ “Д-р Н. Василиев” АД – гр. Кюстендил. На допуснатите участници да бъдат съобщени писмено датата, часа и мястото на провеждане на втори етап от конкурса.
4.2. Втори етап- оценка на кандидатурата от определена за целта комисия.

Комисията да извърши подбор между допуснатите кандидати по следните критерии:

а) среден успех от следването и от държавните изпити

б) събеседване

Общата оценка се получава като средно – аритметична оценка от двата критерия.
При наличие на повече кандидати от броя на определените места, класирането ще се извърши съобразно окончателен резултат на оценката на комисията провела конкурса.
Комисията да изготви Протокол с одобрените кандидати за лекари- специализанти по съответната специалност в системата на здравеопазването.

5.Подаване на документи за участие в конкурса:
5.1. Документите се приемат в едномесечен срок, всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа в МБАЛ “Д-р Н. Василиев” АД – гр. Кюстендил, считано от 01.02.2022 г.

5.2. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано „Конкурс за избор на лекар-специализант по клинична специалност „…….”, за място което:

5.3. На кандидатите се предоставя предварително: „Длъжностна характеристика” на конкурсната длъжност, с която могат да се запознаят в Отдел „Човешки ресурси” на лечебното заведение или при поискване може да се изпрати по пощата за сметка на кандидата.