За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu
in ОБЯВИ

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

  1. Метален павилион „Пчеличката”, разположен върху терена на болницата с площ от 43,47 кв.м. и незастроена площ 30 км.м., при първоначална тръжна цена от 260,00 лева месечно;
  2. Незастроено дворно място вдясно от входа на болницата с площ от 70 кв.м., в т.ч. покрита площ от 13 кв.м. и открита такава от 57 кв.м., при първоначална тръжна цена от 260,00 лева месечно;

Обектите могат да бъдат оглеждани всеки ден от 08,30 ч. – 15,00 ч.

Срок за представяне на офертите – до 15,00 ч. на 16.02.2022 г. включително в кабинета на изпълнителния директор.

Дата на провеждане на търга – 08,00 ч. на 17.02.2022 г.

Депозит за участие в търга – 220,00 лв. за всеки обект, вносими по банковата сметка BG95SOMB91301048570102 на дружеството в „Общинска банка”АД или в брой на касата на дружеството. Депозитът за участие се връща на участника, който не е определен за спечелил търга в петдневен срок от сключване на договор за наем и се удържа от участника, спечелил търга, но отказал да подпише договор в срок до 10 дни.

Търгът ще се проведе съгласно вътрешните правила на болницата, като при предложени две еднакви най-високи цени, търгът ще продължи при явно наддаване със стъпка, равна на 20,00 лв.

За участие в търга следва да се подаде оферта в писмен вид, изходяща от участника и съдържаща данни за самоличност, ЕГН, ЕИК, както и приложен към същата документ за внесен депозит за участие. В офертата участникът следва да опише обекта за който участва в търга. В една оферта може да се заяви участие за един, за два, или всички обекти.

Нямат право да участват в търга лица, които имат непогасени задължения към МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, както и лица, свързани с тях по смисъла на пар.1, т.3 от ДР на ДОПК.

in ОБЯВИ

О Б Я В А

МБАЛ “Д-р Н. Василиев” АД – гр. Кюстендил на основание чл. 17 и чл. 44 /1/ от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява конкурс за длъжността “Лекар - специализант” с база на обучение гр. Кюстендил в следните специалности:

1. Свободни длъжности:

1. Акушерство и гинекология – 1 място;

2. Анестезиология и интензивно лечение – 1 място;

3. Нервни болести– 1 място;

4. Нефрология– 1 място;

5. Ортопедия и травматология– 1 място;

6. Педиатрия – 2 места;

7. Пневмология и фтизиатрия– 1 място;

8. Трансфузионна хематология– 1 място;

9. Урология– 1 място;

10. Хирургия – 1 място

2.Изисквания за заемане на длъжността „лекар-специализант“:
2.1. Образователно-квалификационна степен: висше- магистър по медицина;
2.2. Членство в Български лекарски съюз;
2.3. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията;

3.Необходими документи за кандидатстване:
3.1. Заявление за участие в конкурса- свободен текст;
3.2. Копие на дипломата за завършено висше образование- квалификационна степен „Магистър по медицина” и приложението към нея, заверена с текст „Вярно с оригинала”, три имена и подпис на кандидата;
3.3.Копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС.
3.4. Автобиография.
4. Ред за провеждане на конкурса:
4.1. Първи етап- проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ “Д-р Н. Василиев” АД – гр. Кюстендил. На допуснатите участници да бъдат съобщени писмено датата, часа и мястото на провеждане на втори етап от конкурса.
4.2. Втори етап- оценка на кандидатурата от определена за целта комисия.

Комисията да извърши подбор между допуснатите кандидати по следните критерии:

а) среден успех от следването и от държавните изпити

б) събеседване

Общата оценка се получава като средно – аритметична оценка от двата критерия.
При наличие на повече кандидати от броя на определените места, класирането ще се извърши съобразно окончателен резултат на оценката на комисията провела конкурса.
Комисията да изготви Протокол с одобрените кандидати за лекари- специализанти по съответната специалност в системата на здравеопазването.

5.Подаване на документи за участие в конкурса:
5.1. Документите се приемат в едномесечен срок, всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа в МБАЛ “Д-р Н. Василиев” АД – гр. Кюстендил, считано от 01.02.2022 г.

5.2. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано „Конкурс за избор на лекар-специализант по клинична специалност „…….”, за място което:

5.3. На кандидатите се предоставя предварително: „Длъжностна характеристика” на конкурсната длъжност, с която могат да се запознаят в Отдел „Човешки ресурси” на лечебното заведение или при поискване може да се изпрати по пощата за сметка на кандидата.

in ОБЯВИ

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следните употребявани активи:

Лек автомобил Форд Галакси регистрационен № КН 6175 ВВ с бензинов двигател, работен обем 2295 см³, мощност 107 KW (145 кс), първоначална регистрация 18.08.2001 г., оборудван с метанова уредба, с проблем в предавателната кутия, двигателят е със значително увеличен разход на двигателно масло, на първоначална тръжна цена 1 030,00 лв;

Автомобилът може да бъдат оглеждан всеки работен ден от 08,00 ч. до 16,00 ч. Срок за представяне на офертите – до 16,00 ч. на 25.06.2021 г. включително в кабинета на изпълнителния директор.

Дата на провеждане на търга – 08,00 ч. на 28.06.2021 г. Дата на повторно провеждане на търга – 08,00 ч. на 05.07.2021 г. Депозитът за участие в търга е 100,00 лв., вносими по сметка BG95SOMB91301048570102 в „Общинска банка”АД или в брой на касата на дружеството.

Търгът ще се проведе съгласно вътрешните правила на болницата, като при предложени две еднакви най-високи цени, търгът ще продължи при явно наддаване със стъпка 50,00 лв. За участие в търга следва да се подаде оферта в писмен вид, изходяща от участника и съдържаща данни за самоличност, ЕГН, ЕИК, ценово предложение, както и приложен документ за внесен депозит за участие. В офертата участникът следва да опише актива за който участва. В една оферта може да се заяви участие един или всички обекти.