За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, обявява търг с тайно наддаване за продажба на употребявани активи

in ОП - Събиране на оферти чрез обява

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следните употребявани активи:Лек автомобил Опел Зафира КН 6174 ВВ с бензинов двигател с обем 1796 см³ мощност 92 KW, първоначална регистрация 2001 г., снабден с метанова уредба, с първоначална тръжна цена 2 860,00 лв;Лек автомобил Форд Галакси КН 5561 АТ с бензинов двигател с обем 1998 см³ (демонтиран и разглобен) мощност 85 KW, първоначална регистрация 1996 г., снабден с АГУ (неизправна), с първоначална тръжна цена 730,00 лв;Дървообработваща 5-операционна дърводелска машина модел ОК 260, произведена през 1977 г. от ЗММ гр.Якоруда, с първоначална тръжна цена 410,00 лв;Банциг (универсален) с диаметър на работните колела по 600 мм. с първоначална тръжна цена 450,00 лв.             Разходите по изнасянето на 5-операционната машина и банциг, изразяващи се в разширяването на отвор около вратата на помещението, в което се намират и възлизащи на 95,00 лева, са за сметка на купувача, и са платими с продажната цена.Обектите могат да бъдат оглеждани всеки работен ден от 08,00 ч. до 16,00 ч.Срок за представяне на офертите – до 16,00 ч. на 30.09.2016 г. включително в кабинета на изпълнителния директор.Дата на провеждане на търга – 08,00 ч. на 03.10.2016 г. Дата на повторно провеждане на търга – 08,00 ч. на 11.10.2016 г. Депозит за участие в търга е 150,00 лв. за всеки от посочените активи, вносими по сметка BG95SOMB91301048570102 в „Общинска банка”АД или в брой на касата на дружеството.Търгът ще се проведе съгласно вътрешните правила на болницата, като при предложени две еднакви най-високи цени, търгът ще продължи при явно наддаване със стъпка 40,00 лв.За участие в търга следва да се подаде оферта в писмен вид, изходяща от участника и съдържаща данни за самоличност, ЕГН, ЕИК, ценово предложение, както и приложен документ за внесен депозит за участие. В офертата участникът следва да опише обекта за който участва. В една оферта може да се заяви участие един или всички обекти.