money asklepiy

МБАЛ" Д-р Никола Василиев" АД, гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за "Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ" "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил

15. 06. 24
Посещения: 1626