За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu
in Информация за партньори

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 100 кв.м.покрита площ, като част от съществуваща сглобяема стоманобетонова сграда-недовършена и находяща се в южната част на дворното място на болницата, в кв.330 по плана на гр.Кюстендил, както и месечният наем на 100 кв.м. прилежаща открита площ от дворното място, при първоначална тръжна цена от 170 /сто и седемдесет/ лева/месец. Имотът може да бъде оглеждан всеки ден от 09,00 ч. – 15,30 ч.

Срок за представяне на офертите – до 14,00 ч. на 04.06.2012 г. включително в кабинета на изпълнителния директор.

Дата на провеждане на търга – 14,00 ч. на 05.06.2012 г.

Депозит за участие в търга – 17,00 лв., вносими в брой на касата на дружеството. Депозитът за участие се връща на участника, който не е определен за спечелил търга в петдневен срок от сключване на договор за наем.

Търгът ще се проведе съгласно вътрешните правила на болницата, като при предложени две еднакви най-високи цени, търгът ще продължи при явно наддаване със стъпка, равна на 20,00 лв.

За участие в търга следва да се подаде оферта в писмен вид, изходяща от участника и съдържаща данни за самоличност, ЕГН, ЕИК, както и приложен към същата документ за внесен депозит за участие.

in Информация за партньори

МБАЛ "Д-р Н.Василиев" АД – гр. Кюстендил на основание чл. 68 /7/ от ЗЛЗ и чл. 91 от Кодекса на труда обявява конкурс за длъжността "лекар, началник отделение" с място на работа гр. Кюстендил в следните отделения: 1. Отделение по Вътрешни болести – 68 легла; 2. Отделение по Хирургични болести – 35 легла; 3. Отделение по АГ – 27 легла; 4. Отделение по неврологични болести – 27 легла; 5. Отделение по детски болести – 35 легла; 6. ОАИЛ – 10 легла; 7. Отделение по ортопедия и травматология – 10 легла; 8. Отделение по психиатрични болести – 20 легла; 9. Отделение по Кожно - венерологични болести – 6 легла; 10. Отделение по Пулмо-фтизиатрични болести – 34 легла; 11. Отделение по Неонатология – 8 легла; 12. Отделение по Очни болести – 5 легла; 13. Отделение по УНГ болести – 5 легла; 14. Отделение по Инфекциозни болести – 10 легла; 15. Отделение по трансфузионна хематология; 16. Отделение по хемодиализа; 17. Спешно отделение 18. Отделение за образна диагностика; 19. Отделение за физикална терапия и рехабилитация ; 20. Отделение Съдебна медицина; 21. Отделение Клинична патология; 21. Клинична лаборатория; 23. Микробиологична лаборатория, и главна медицинска сестра на МБАЛ „Д-р Н.Василиев" АД – гр. Кюстендил.

Изисквания за заемане на длъжността лекар началник отделение: кандидатите следва да са членове на БЛС, завършили висше медицинско образование с призната специалност по профила на съответното отделение с трудов стаж съгласно Медицинските стандарти по съответните специалности, както и да имат минимум 5 /пет/ години стаж по специалността и съобразно останалите изисквания в медицинските стандарти.

Характер на работата: „ лекаря, началника на отделение" планира, организира, контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност в отделението, което ръководи; отговаря за икономическата ефективност и информационната дейност на отделението; предлага и дава съгласие за назначаването и освобождаването на кадрите в повереното му звено и др.; отчита своята дейност пред изпълнителния директор.

Конкурсът ще се проведе в две фази: 1. Проект /изложение на тема: Развитие и управление на отделението. Медицинска и икономическа ефективност на отделението, контрол върху разходите и качеството на дейността през следващите три години, съобразено с дейността на болницата, медицинските стандарти по съответните специалности и действащото в страната законодателство.

2. Събеседване по писменото изложение и нормативните уредби.

Критерии за оценка и класиране на кандидатите. Оценка на писмения проект: 1. Степен на реална приложимост на разработения проект; 2. Съответствие на проекта с нормативната уредба; 3. Съответствие с мед. стандарти; 4. Съответствие на проекта с обективните икономически условия в здравеопазването с оглед мястото на лечебното заведение в системата на общинското здравеопазване. Оценка на събеседването: 1. Обосновано представяне на целите и задачите на отделението; 2. Степен на познаване на нормативната уредба в здравеопазването. Класиране на кандидатите: Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка на писмения проект и от проведеното събеседване не по-ниска от мн.добър 4.50.

Необходими документи: Заявление за участие в конкурса – свободен текст; диплом за завършено висше медицинско образование; документ за придобита специалност; удостоверение за трудов стаж по специалността; удостоверение от РК на БЛС; писмена разработка в запечатан плик. Срок за подаване на документите 30.09.2011 г. в кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Н.Василиев" АД, гр.Кюстендил, пл. „17-ти януари" № 1. След обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от звено „ТРЗ и кадри" длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред и числеността на персонала, необходими за разработката на проекта.

Изисквания за заемане на длъжността „главна медицинска сестра": кандидатите следва да се членове на БАПЗГ, завършили висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър" по специалността „Управление на здравните грижи" и минимум 5 /пет/ години трудов стаж като старша медицинска сестра.

Характер на работа за длъжността „главна медицинска сестра" – организира, координира и отговаря за качеството на здравните грижи; за хигиенното състояние на лечебното заведение; за дезинфекция, дезинсекция и дератизация, планира и организира следдипломното обучение на професионалистите по здравни грижи в лечебното заведение; отчита своята дейност пред изпълнителния директор.

Конкурсът ще се проведе в две фази: 1. Писмено изложение по следната тема: „Качеството на здравните грижи в лечебното заведение и начина за подобряването им за период от 3 години".

2. Събеседване по писменото изложение.

Класиране на кандидатите: Класиране на кандидатите: Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка на писменото изложение и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4.50.

Необходими документи: 1. Заявление за участие в конкурса – свободен текст; 2. Диплом за образователно-квалификационна степен „Бакалавър по здравни грижи"; 3. Диплом за висше медицинско образование с образователно квалификационна степен "бакалавър" или „магистър" по специалността „Управление на здравните грижи"; 4. Удостоверение за трудов стаж; 5. Удостоверение за членство от БАПЗГ; 6. Писмена разработка в запечатан плик. Срок за подаване на документите 30.09.2011 г. в кабинета на Изп. директор на МБАЛ „Д-р Н. Василиев" АД – гр. Кюстендил, пл. „17-и януари" № 1. След обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от звено „ТРЗ и кадри" длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред и числеността на персонала, необходими за разработката на проекта.

Подкатегории