money asklepiy

МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД гр. Кюстендил обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за "Доставка на канцеларски материали и медицински формуляри"